dV-55 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Familie Star Lichtenvoort - Kock


Cornelis Star Lichtenvoort vertrok in september 1763 naar Curaçao. Vlak voordat hij op het eiland arriveerde was zijn moeder overleden, maar daarvan kreeg hij dus pas bericht bij aankomst van een van de volgende schepen. Na een jaar trouwde hij met de weduwe Maria Kock, die in het bezit was van de plantage Rozentak.

In 1766 hebben Cornelis Star Lichtenvoort en Maria Kock de plantage Rozentak verkocht, en zaakwaarnemers aangesteld die de lopende zaken op Curaçao konden afhandelen. Vervolgens vertrok de boot De Vrouwe Anna van Jan Molenaar op 28 juli van dat jaar naar Nederland. Aan boord waren Cornelis en Maria, haar moeder Catharina Decker, en Sambo, Anna en Louis Alons.
Vanaf Texel vertrok het gezelschap in oktober 1766 naar Amsterdam, waar ook nog wat zaken moesten worden afgehandeld. Zo ondertekende Catharina Decker een akte van Finale Quitantie, waarin ze aangaf dat haar broer en zwager de nalatenschap van haar moeder goed hadden beheerd.
Een paar dagen later ging zij weer bij de notaris langs. Deze keer in het gezelschap van Cornelis Star Lichtenvoort en Maria Kock. In 1765 hadden zij een onderhandse akte opgemaakt, waarin zij hun gezamenlijke huishouding geregeld hadden en dat wilden ze nu buiten effect stellen.

Dat zy wederzydse comparanten uit hoofde van de naauwe betrekking van namaagschap als zynde Moeder en Kinderen, tot hier toe een groot gedeelte denselven boedels in gemeenschap hebben gebruykt en gehouden, gemeen zyn geweest, volgens onderhandse acte, gedateerd Curacao den 4 September 1765 dewelke zy door deeze vernietigen en stellen buyten alle effect.

Verder werd er met deze akte geregeld dat twee bedragen van Tienduysend gulden in bewaring zouden komen van Cornelis Star Lichtenvoort en Maria Kock, en dat deze bedragen bij beëindiging van de gezamenlijke huishouding gerestitueerd moesten worden.


© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud