dV-25 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Nieuwhuizen of Durgerdam

Van de schippersdochters Gnodde trouwden er twee in Groningen, op dezelfde dag. Aan het eind van 1829 trouwde Henrica Gnodde met de buitenvaarder Johannes Kroon, en meteen erna trouwde Geesje Jans Gnodde met de molenaarsknecht Klaas Jans Visser. Henrica en Geesje werden allebei ver buiten Groningen, en zelfs buiten de toenmalige Nederlanden, geboren.

In de huwelijksakte van Johannes Kroon en Henrica Gnodde staat:
Henrica Gnodde jongedochter oud negenentwintig jaren, dienstmeid, geboren te Fredriksstad, wonende te Groningen, meerderjarige dochter van wijlen Joannes Heynes Gnodde in leven schipper en van wijlen Jetske Mennis Keyser laatst woonachtig geweest te Farmsum…

En in de huwelijksakte van Klaas Jans Visser en Geesje Jans Gnodde:
Geesje Jans Gnodde jongedochter oud dertig jaren, dienstmeid, geboren te Durgerdam, wonende te Groningen, meerderjarige dochter van wijlen Jannis Heines Gnodde in leven schipper en van wijlen Jetske Mennis Keyser laatst woonachtig geweest te Farmsum…

Volgens deze akte zou Geesje Jans Gnodde geboren zijn in Durgerdam (een klein dorpje bij Amsterdam), en verderop in de akte staat de verwijzing naar “De doopacte van genoemde Geesje Jans Gnodde blijkens welke zij gedoopt is den vierden Augustus zeventienhonderd negenennegentig te Durgerdam en ook aldaar geboren…”
In de bijlage bij deze huwelijksakte staat echter niet vermeld dat Geesje geboren is in Durgerdam, alleen dat ze daar gedoopt is. “Uit het Doopregister van de Gereformeerde Gemeente te Durgerdam is geëxtraheerd dat Geesje Jans, Dochter van Jannis Heines en van Jeske Mennis, wonende op het Hogezand, onder Groningen, op den vierden Augustus des jaars 1700 Negen en Negentig, is gedoopt.”
In het doopboek van Durgerdam blijkt dat ze niet geboren werd in Durgerdam, maar in Nieuwhuizen in het huidige Duitsland:
Ao 1799. Ged: 4 Aug Geesje Jansd V: Jannes Heinis; M: Jeske Mennes. Dit kind is hier gedoopt bij gelegenhijd dat de Ouders met hun Schip in onze Haven lagen. Wonende dezelve op 't Hogezand onder Groningen, & zijnde 't Kind geboren op 't Schip leggende toen bij Nieuwhuizen in 't Hanoversche.
Het is niet helemaal zeker welk dorp Nieuwhuizen hier bedoeld wordt, maar dat zou Neuenhaus kunnen zijn, dat ligt tussen Nordhorn en Hardenberg, aan de Vecht in Duitsland.
 
Uit een krant van die tijd blijkt dat het schip van Gnodde onderweg was van Lubeck naar Amsterdam:
aan deeze Stad […] J.H. Gnodde van Lubeck.
(uit de Amsterdamsche courant van 30 juli 1799)

Onderweg werd dus Geesje geboren, en zij werd vervolgens in Durgerdam gedoopt.


© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud